AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 826 คน, เมื่อวาน 2,148 คน, สัปดาห์นี้ 9,734 คน
เดือนนี้ 2,974 คน, ปีนี้ 71,639 คน, รวม 1,290,164 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 1218525 คน
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน

            องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย   อำเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น  นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่ที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ตามโครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ในวันที่ 10 -20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1-11 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมคือ   ผู้บริหาร อบต.สงเปือย   สมาชิก อบต.สงเปือย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.สงเปือย ประชาชนในตำบลสงเปือย 11 หมู่บ้าน


วันที่ : 2022-09-01 09:57:32,

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com