AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 2,270 คน, เมื่อวาน 4,566 คน, สัปดาห์นี้ 15,384 คน
เดือนนี้ 21,412 คน, ปีนี้ 21,412 คน, รวม 21,412 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน
:: สำนักปลัด :
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

นางสาวอัญชุลี บุญไตรย์
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร 081-9657569)


นายวัชรพงษ์ ไคล้คง
นิติกร

นางพรรณราย คณานิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายแผน

นางสาวภัทราภรณ์ แก้วศรีพา
นักพัฒนาชุมชน

นายอภิชิต โสดาอิ้ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสมพร ฮามพิทักษ์ฺ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางณิชารัศม์ จิตรโท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน

นายจีรนันท์ แสนบัวคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานป้องกัน

นายวรวิทย์ แก้วคาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุจิตรตา วอหา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวเครือทิพย์ เมืองฮามพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณรงค์ กันหา
พนักงานขับรถยนต์

นายศุรศักดิ์ ศรีสาธร
พนักงานขับรถยนต์

นายวิทูรย์ ปลอบเมือง
พนักงานขับรถยนต์

นายธนวุติ โคตรเวียง
นักการภารโรง

นางพิสมัย สันชิด
คนงานทั่วไป

................
พนักงงานประจำรถขยะ

นายนพนัย ศิริธรรมจักร
ลูกจ้างทั่วไป

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com