AAC

การเงิน-การคลัง

 คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

       ......................................

 วิสัยทัศน์-พันธกิจ

       ......................................


 วิสัยทัศน์ (Vision)

       วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

                บ้านเมืองสะอาด องค์กรน่าอยู่ มีความรักสามัคคี มีวินัยในการทำงาน
บริการอย่างรวดเร็วทันใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนมีส่วนร่วม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

 พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย จึงกำหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ ดังนี้

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการลดอบายมุขในชุมชน
 3. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
 4. ส่งเสริมการศึกษา
 5. ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
 6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 7. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัย
 9. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำ
 10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
 11. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ชุมชนในเขตอบต.สงเปือย มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. เส้นทางการคมนาคมมีความสะดวก ระบายน้ำเสียและน้ำท่วมขังได้โดยเร็ว รวมทั้งมีน้ำ มีไฟฟ้าใช้ทั่วพื้นที่ในเขต อบต.
 3. ประชาชนในเขต อบต.สงเปือย ได้รับการศึกษา การกีฬาออกกำลังกาย การบริการด้านสาธารณสุขและบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่
 4. ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ออกกำลังกาย เป็นที่พักผ่อน และการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 6. การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com