AAC

การเงิน-การคลัง

 สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ( อบต.สงเปือย ) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง ตำบลสงเปือย ตั้งอยู่ติดถนนสายภูเวียง-กุดฉิม มีเขตความรับผิดชอบติดเขตเทศบาลตำบลภูเวียง มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเวียง ประมาณ กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 68 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายภูเวียง-กุดฉิม มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลภูเวียง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองกุงธนสาร
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลนาชุมแสง และตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า
เนื้อที่ เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย มีประมาณ 31.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,875 ไร่ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ตามหลักฐานหนังสือสำหรับที่หลวง 19,875 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่อาศัยและทำการเกษตร ประมาณ 18,896 ไร่
 
 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย มี 11 หมู่บ้าน และมีผู้นำของหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  ชื่อบ้าน  ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
บ้านสงเปือย  นายสุนทร บัวหนอง
บ้านท่าเสี้ยว  นายวิญญู บุญลา
บ้านโนนตุ่น  นายสุปัน ถานอาจนา(กำนันตำบลสงเปือย)
บ้านหนองกลาง  นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง
บ้านห้วยทราย นางสมัย แนวหล้า
บ้านอ่างศิลา นายวัชรพล โสภารัตน์
7 บ้านโคกไร่  นายกำชัย สุวรรณพล
บ้านถ้ำแข้  นายดนัย สมบูรณ์
บ้านโนนพันชาติ  นายสมควร  เขียวสิงห์
10  บ้านธารทอง  นายนิคม  พลโยธี

11 

บ้านสงเปือย  นายสุนิตย์ โยประทุม
 
การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า เช่นทำนา เลี้ยงโค สุกร เป็ด ไก่ อ้อย ข้าวโพด ร้อยละ 80 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20 อาชีพค้าขายและรับราชการ ร้อยละ 10

 
ลักษณะภูมิประเทศ
มีพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เป็นที่ราบสูงบางแห่ง และมีราบลอนลูกคลื่นมีพื้นที่ลุ่มเล็กน้อยทางตอนกลาง ด้านทิศตะวันตกมีพื้นที่ลาบเชิงเขา มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำห้วย สาย แหล่งน้ำชลประทาน(อ่างโสกรวก ขนาดกลาง แห่ง ชลประทานขนาดเล็ก (โป่งหมากหม้อ) 1 แห่ง หนองน้ำขนาดเล็ก แห่ง ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ช่วงหน้าแล้งน้ำในลำห้วยต่างๆ จะมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ 
 
จำนวนประชากร/มีจำนวนครัวเรือน

ตำบลสงเปือย จำนวนมีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,835หลัง(ข้อมูล สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอภูเวียง ณ เดือน มีนาคม 2557)

จำนวนประชากรของตำบลจากข้อมูล สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอภูเวียง ณ เดือน มีนาคม 2557 ทั้งสิ้น 6,740 คน คิดเป็นความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 207.74 คนต่อตารางกิโลเมตร

แยกเป็น

 • ชาย 3,352 คน
 • หญิง 3,388 คน
 • คนชรา 684 คน
 • คนพิการ 119 คน
ตารางที่ แสดงจำนวนครัวเรือนและประชากร 

บ้าน

หมู่ที่

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

บ้านสงเปือย

1

251

285

302

587

 

บ้านท่าเสี้ยว

2

159

244

250

494

 

บ้านโนนตุ่น

3

213

442

467

909

 

บ้านหนองกลาง

4

163

318

312

630

 

บ้านห้วยทราย

5

171

200

210

410

 

บ้านอ่างศิลา

6

292

534

540

1,074

 

บ้านโคกไร่

7

199

347

346

693

 

บ้านถ้ำแข้

8

236

417

400

817

 

บ้านโนนพันชาติ

9

93

161

155

316

 

บ้านธารทอง

10

92

165

136

301

 

บ้านสงเปือย

11

158

239

270

509

 

รวม

11

2,027

3,352

3,328

6,740

 

ที่มา สำนักงานทะเบียนราษฏร อำเภอภูเวียง มีนาคม 2557 

  

1.8 ข้อมูลด้านชีวภาพ

ตารางที่ แสดงข้อมูลด้านการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

บ้าน

หมู่ที่

เกษตร

ทำนา/ทำไร่

(ครัวเรือน)

เกษตร

เลี้ยงสัตว์

(ครัวเรือน)

รับราชการ

(ครัวเรือน)

อื่น ๆ เช่น รับจ้างค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

(ครัวเรือน)

รวม

สงเปือย

1

176

10

8

28

220

ท่าเสี้ยว

2

85

4

2

50

141

โนนตุ่น

3

163

22

6

4

196

หนองกลาง

4

110

6

2

37

155

ห้วยทราย

5

40

8

13

85

146

อ่างศิลา

6

99

20

8

140

267

โคกไร่

8

140

15

3

9

177

ถ้ำแข้

8

165

13

1

44

222

โนนพันชาติ

9

85

-

2

-

87

ธารทอง

10

18

8

4

49

79

สงเปือย

11

84

18

4

38

145

ที่มา ข้อมูล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ เมษายน พ..2557

 
หน่วยธุรกิจ 
ปั๊มน้ำมัน  3 แห่ง (.2,6,8)
ร้านอาหาร  6 แห่ง (หมู่ จำนวน แห่ง /หมู่ จำนวน แห่ง /หมู่ จำนวน แห่ง /
 หมู่ จำนวน แห่ง หมู่ 11 จำนวน แห่ง )
ฟาร์มเลี้ยงหมู  1 แห่ง (.6)
บริษัทฟาร์มเลี้ยงไก่  1 แห่ง (.8)
โรงงานเย็บผ้า 1 แห่ง (.5)
รีสอร์ท 3 แห่ง (. 1, 5, 6,)
โรงน้ำแข็ง 1 แห่ง (หมู่ 6)
ร้านค้า 75 แห่ง  
ร้านซ่อมรถ 14 แห่ง  
โรงสี  18 แห่ง  
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 1 แห่ง  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร (...) - - -
บ้านเช่า  2 แห่ง (.1 จำนวน แห่งหมู่ 11 จำนวน แห่ง)
ห้องเช่า   1 แห่ง (.1)
สิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
 • ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอลาดยางแล้วทั้งหมด สาย ได้แก่ สายภูเวียง-กุดฉิมซึ่งเป็น

ถนนสี่ช่องทางวิ่ง บริเวณบ้านถ้ำแข้ – บ้านห้วยทราย ยาว กิโลเมตร(ยกเว้นบริเวณตลาดภูเวียง

 • สายโคกไร่-หนองกลาง ยาว 5.3 กิโลเมตร

 • สายดอนหัน -โคกสูงบริเวณบ้านสงเปือย บ้านหนองกลาง ยาว กิโลเมตร

 • ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคสลทั้ง 11 หมู่บ้าน ยาว 28,483 เมตร

 • หินคลุกและถนนลูกรังจำนวน 10,025 เมตร

 
การไฟฟ้า
 • มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และร้อยละ 95.90 ของครัวเรือน

 
การประปา
 • มีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน และร้อยละ 99.5 ของครัวเรือน

 
แหล่งน้ำธรรมชาติและที่สร้างขึ้น
ลำน้ำ,ลำห้วย   สาย
บึง,หนอง  11  แห่ง
อ่างเก็บน้ำ  แห่ง
ฝาย  แห่ง
บ่อน้ำตื้น (สระน้ำ 13  แห่ง
บ่อโยก  18  แห่ง
ประปาหมู่บ้าน  10  แห่ง
 
สภาพทางสังคม
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีโรงเรียนประถมศึกษา  แห่ง   บุคลากร  จำนวน  28  คน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แห่ง(ขยายโอกาส  บุคลากร จำนวน  13  คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต 2   แห่ง   บุคลากร  จำนวน  คน
ศูนย์การเรียนชุมชน  1   แห่ง  บุคลากร  จำนวน  คน
การศาสนามีวัด/สำนักสงฆ์ในพื้นที่  13  แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
      พุทธศาสนาร้อยละ 99
 
การสาธารณสุข
 • มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่ง บุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน คน แยกเป็น 

 • นักวิชาการชำนาญการ คน

 • พยาบาลวิชาชีพ คน 

 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน คน 

 • พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย คน

 • พนักงานนวดแผนไทย คน 

 • อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) จำนวน 121คน

 • อัตราการมีส้วมราดใช้ ร้อยละ 100

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • มีสายตรวจตำรวจประจำตำบล

 • สถานีการดับเพลิงยังไม่มี

 • มีหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 140 คน

 • มีหน่วยกู้ภัย จำนวน 10 คน

 • มีหน่วยกู้ชีพ จำนวน คน

 
การเมืองการปกครอง
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1แห่ง จำนวนสมาชิกสภา 22 คน
 • กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 11 คน
 
 ชื่อหมู่บ้าน / หมู่ที่  ชื่อผูนำชุมชน
บ้านสงเปือย หมู่ 1 นายสุนทร บัวหนอง
  นายขันตี ภักดี
  นายไพจิตร ผาวงษ์หา
บ้านท่าเสี้ยว หมู่ 2 นายวิญญู บุญลา
  นายทองหาญ บุตรเวียงพันธ์
  นายเพียร  สมอุ่มจาน
บ้านโนนตุ่น หมู่ 3 นายสุปัน ถานอาจนา (กำนัน)
  นายนิกร สีสุพรรณ (ผู้ช่วยกำนัน)
  นายสุข สุวรรณพล (ผู้ช่วยกำนัน)
บ้านหนองกลาง หมู่ 4 นายอมรรักษ์ ศิริธรรมจักร์
  นายทองปักษ์ อินทรมาตย์
  นายเข็มพร พลพิมพ์
บ้านห้วยทราย หมู่ 5 นางสมัย แนวหล้า
  นายสมพงษ์ ภักดีเฝือ
  นายจันทะ แพ่งศรีสาร
บ้านอ่างศิลา หมู่ 6 นายวัชรพล โสภารัตน์
  นายโภญ น้อยเอาะ
  นายสุก แสนเสนา
บ้านโคกไร่ หมู่ 7 นายสว่าง รังเอ้
  นายสมัย ภาษี
  นางยะโส ปู่พันธ์
บ้านถ้ำแข้ หมู่ 8 นายมะลิ สุขโนนทอง
  นายทองมา หล้าพิชิต
  นายพนาไพร พิมพ์สิงห์
บ้านโนนพันชาติ หมู่ 9 นายคำดี ศรีสาธร
  นายสมควร เขียวสิงห์
  นายจันทา แดนอินทร์
บ้านธารทอง หมู่ 10 นายประคอง ชิดนอก
  นางบุญมี  ซุยโล้น
  นายบุญเลิศ  มูลอาด
บ้านสงเปือย หมู่ 11 นายสุนิตย์ โยประทุม
  นายประจักษ์ ลาเอ็ด
  นายสุริยา สิทธิหุมา
 
ตารางที่ แสดงจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เดือน มีนาคม 2557

แยกตามเกณฑ์อายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

ชาย

หญิง

รวม

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี

2,552

2,627

5,179

 ที่มา สำนักงานทะเบียนราษฏร อำเภอภูเวียง มีนาคม 2557
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ดิน
 • ป่าชุมชน 2,089 ไร่ ม.2, 3, 4, 5, 8, 8, 9 ป่าไม้ในเขตอุทยาน เทือกเขาภูเวียง
น้ำ
 • มีลำห้วยทราย ไหลผ่าน ม.5, ลำห้วยโกธา ไหลผ่าน ม.1, 4, 8, 9, 11 ลำห้วยยาง ไหลผ่าน ม.1, 2, 3, 4, 11 และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ม.1, 2, 10, 11
 • ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

 • น้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล)เป็นน้ำใต้ดินที่จืด สะอาด สามารถดื่มได้ ในบริเวณ หมู่ที่ 2,3,4,6,8

ถนน
 • ถนน ช่องทางวิ่ง สายภูเวียง – กุดฉิม ระยะทางในเขตพื้นที่ตำบลสงเปือยกิโลเมตร 

 

 

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com