AAC

 ประวัติวามเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

      ตำบลสงเปือย เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง ตำบลสงเปือยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ในปี พ.ศ. 2540 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com